Παιδικοί σταθμοί – ΕΣΠΑ 2019

Παιδικοί σταθμοί – ΕΣΠΑ 2019
Παιδικοί σταθμοί – ΕΣΠΑ 2019

Παιδικοί σταθμοί – ΕΣΠΑ 2019

Ωφελούμενες / Ωφελούμενοι της δράσης “Παιδικοί σταθμοί – ΕΣΠΑ 2019”

μπορεί να είναι
 • Οι μητέρες βρεφών, νηπίων και παιδιών
 • Οι μητέρες νηπίων, παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία
 • Τα άτομα (γυναίκες και άνδρες), στα οποία έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση, η επιμέλεια παιδιών
 • Τα άτομα που βρίσκονται σε χηρεία.

Προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούν οι ωφελούμενες / ωφελούμενοι

είναι οι εξής
 1. Να έχουν την ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή είναι Ομογενείς ή είναι αλλοδαπές/αλλοδαποί από τρίτες χώρες και διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα.
 2. Να είναι εργαζόμενοι/νες (μισθωτοί/ές, αυτοαπασχολούμενοι/ες) ή να είναι άνεργοι/ες
 3. Να έχουν συνολικό οικογενειακό εισόδημα, το οποίο δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει:
  • τις 27.000€ για μητέρες που έχουν έως δύο (2) παιδιά
  • τις 30.000€ για μητέρες που έχουν τρία (3) παιδιά
  • τις 33.000€ για μητέρες που έχουν τέσσερα (4) παιδιά
  • τις 36.000€ για μητέρες που έχουν από πέντε (5) παιδιά και άνω

Το συνολικό (οικογενειακό) εισόδημα, που θα λαμβάνεται υπόψη για την ένταξη του ωφελούμενου στην παρούσα, θα προκύπτει από την Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (εκκαθαριστικό σημείωμα) του Υπουργείου Οικονομικών του φορολογικού έτους 2018 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2018 – 31/12/2018).

Στο συνολικό (οικογενειακό) εισόδημα συμπεριλαμβάνονται και συνυπολογίζονται τα εισοδήματα και των δύο συζύγων/μερών, καθώς και των εξυπηρετούμενων ατόμων, εφόσον υποβάλλουν ξεχωριστή φορολογική δήλωση.

Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την άμεση αίτηση σας έως τις 28 Ιουνίου 2019

τηλ 2821073567 email sgourakis@citytax.gr

Leave a Reply