Υπηρεσίες

Προς ιδιώτες

Αναλυτικά οι υπηρεσίες που παρέχουμε είναι οι εξής

Η πολυετής εμπειρία μας σε συνδυασμό με την άριστη εξυπηρέτηση των πελατών μας, την συνέπεια και την αξιοπιστία μας, έχει κτίσει μια σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας.

 • Σύνταξη και υποβολή φορολογικών δηλώσεων Ε1, Ε2 και Ε9 Φυσικών Προσώπων & κατοίκων εξωτερικού
 • Υποβολή αίτησης επιδομάτων όπως Α21 οικογενειακού επιδόματος, επίδομα θέρμανσης, επίδομα ενοικίου, επίδομα ΚΕΑ κτλ
 • Συμβουλές σε θέματα τεκμηρίων διαβίωσης, αποφυγής υψηλής φορολόγησης, ανάλωση κεφαλαίου
 • Υποβολή αιτήσεων ρύθμισης φορολογικών & ασφαλιστικών εισφορών
 • Μισθωτήρια συμβόλαια κάθε είδους
 • Διαδικασίες για αποφυγή διπλής φορολόγησης
 • Έκδοση Πιστοποιητικών μεταβίβασης ακίνητων ΕΝΦΙΑ
 • Αίτηση έκδοσης κλειδάριθμου στο ΤaxisNet
 • Σύνταξη και αποστολή μέσω διαδικτύου του εντύπου “ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ” για όλους τους υπόχρεους
 • Δημιουργία Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) στην αρμόδια ΔΟΥ
 • Δήλωση ακατάσχετου τραπεζικού λογαριασμού
 • Έκδοση ειδοποίησης πληρωμής ΕΝΦΙΑ
 • Ανανέωση κάρτας ανεργίας
 • Μεταβολές σε Μητρώο για την ορθή απεικόνιση των στοιχείων
 • Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών – προμηθευτών (ΜΥΦ) για αγρότες του ειδικού καθεστώς

Προς επιχειρήσεις

Αναλυτικά οι υπηρεσίες που παρέχουμε είναι οι εξής

Ανεξάρτητα από το μέγεθός ή τη μορφή της επιχείρησής σας, η εταιρεία μας, με άμεση ενημέρωση, επαγγελματική ευσυνειδησία, επιστημονική κατάρτιση και πολυετή εμπειρία, σας προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για την λογιστική παρακολούθηση της επιχείρησής σας με σύγχρονες λογιστικές μεθόδους που οδηγούν σε άμεσα αποτελέσματα.

 • Λογιστικές Υπηρεσίες Τήρησης απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων μηχανογραφικά στα γραφεία μας
 • Σύσταση εταιρειών, Διαδικασίες έναρξης, διακοπής ή μεταβολής εταιρειών
 • Οικονομική μελέτη για την σωστή επιλογή νομικής μορφής της επιχείρησής σας.
 • Πλήρως μηχανογραφημένη μισθοδοσία για επιχειρήσεις
 • Συμβουλές για εργασιακά θέματα, απολύσεις, αποζημιώσεις
 • Οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίων επιχειρήσεων
 • Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών εργασιών και συναλλαγών με το Δημόσιο (ΔΟΥ, ΙΚΑ, ΓΕΜΗ, Επιμελητήρια)
 • Διαρκής παρακολούθηση της οικονομικής πορείας της επιχείρησης και έγκαιρη ενημέρωση του επιχειρηματία για τις όποιες κινήσεις πρέπει να ακολουθήσει
 • Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π.
 • Υπηρεσίες επιστροφής ΦΠΑ
 • Οργανώνοντας τις επιχειρήσεις στην ηλεκτρονική αρχειοθέτηση και χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες cloud και απομακρυσμένης επικοινωνίας, δίνεται η δυνατότητα online πρόσβασης από οποιαδήποτε συσκευή σε όλες τις πληροφορίες, τα στοιχεία και τα δεδομένα που χρειάζονται, τη δεδομένη χρονική στιγμή.

Προγράμματα ΕΣΠΑ

Αναλυτικά οι υπηρεσίες που παρέχουμε είναι οι εξής

Η επιτυχία μας βασίζεται στην ποιοτική υπεροχή των υπηρεσιών μας γεγονός που αποδεικνύεται από τον ρυθμό ανάπτυξης των επιχειρήσεων που συνεργάζονται μαζί μας.

 • Μελέτη σχεδιασμού και επιλογή προγράμματος.
 • Προετοιμασία φακέλου για χρηματοδότηση της Επενδυτικού προγράμματος.
 • Καταγραφή των ΚΑΔ της Εταιρείας για την συνεχή παρακολούθηση προγραμμάτων που προκηρύσσονται για την δυνατότητα ένταξης της Εταιρείας σας σε αυτά.
 • Πλήρης Αξιολόγηση των δυνατοτήτων της Εταιρείας σας και προτάσεις σε ποια μπορεί να ενταχθεί η Εταιρεία σας.
 • Σύνταξη και υποβάλλει της επενδυτική σας πρόταση, εξασφαλίζοντας τις μεγαλύτερες πιθανότητες έγκρισης.
 • Τήρηση των αυστηρών  χρονοδιαγραμμάτων που θέτει το κάθε πρόγραμμα.
 • Συνεχής παρακολούθηση του κάθε στάδιο υλοποίησης, του εκάστοτε επιδοτούμενου προγράμματος.
 • Εκπόνηση επιχειρηματικών πλάνων.